Top
公告 详细信息
标题 Visit Busan电子期刊订阅活动 - 中奖名单公布
作者 VISITBUSAN

Visit Busan电子期刊订阅活动 - 中奖名单公布


中奖说明


- 中奖者名单是参加活动时输入的姓名和邮箱地址。


- 通过电子邮件向中奖者发送亚马逊礼品卡序列号。


- 礼品卡只能在www.amazon.com使用。


- 请仔细填写邮箱地址,如未提供准确信息导致无法领取礼品,主办方不承担相关责任。
d○○g(145707****@qq.com), F○○ Ryan(fanz****@gmail.com), F○○ YANNI(fanfanfan****@gmail.com),

g○○in(38271****@qq.com), j○○ ping(pigji****@gmail.com),L○ bof(libof3****@gmail.com),

r○○hid(blackdre****@yahoo.com), R○○lage Nishan(nahsi****@gmail.com), S○○anya(saranya****@rediffmail.com),

s○○heesh mon s(sudheeshsms1****@gmail.com),S○○ib Sajid(saqibsa****@gmail.com), s○○yee(ci****@live.com.my),

V○○amin(166434****@qq.com), 松○(242500****@qq.com), 雨○(xiejin_****@126.com),

贞○(46227****@qq.com), 左○怡(162826****@qq.con), 陳○雯(wen0****@gmail.com)


附件
목록
방문자 통계